Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. De som ska använda gångbanor eller cykelbanor ska använda den och andra trafikanter får ej köra här om inget mer anges.

D6. Påbjuden gång- och cykelbana

2 thoughts on “Påbjuden gång- och cykelbana

  1. Vad gäller om det inte finns avdelningslinje, ska gående lämna cyklister företräde eller cyklister gående företräde.
    Vilken högsta hastighet gäller för cyklister.

    1. Det finns ingen reglerad högsta hastighet för cyklister, men trafikförordningen anger bashastigheterna högst 50 km/h inom tätbebyggt område. På gång- och cykelväg har vare sig gående eller cyklister företräde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *