Alla svenska vägmärken och trafikskyltar

A. Varningsmärken.

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Plugga körkortsteori online på din dator, mobil eller pekplatta med Körkort.se. Du tränar med alla nya körkortsfrågor och alla sveriges vägmärken.

Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö.

Avståndet mellan varningsmärket och faran kan variera då detta anpassas till den högsta tillåtna hastigheten. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla. Varningsmärken är i Europa utom Irland triangelformade med röd ram och vit eller gul bakgrund.

Under gruppen varningsmärken hittar du:

Farlig kurva | Flera farliga kurvor | Brant lutning | Avsmalnande väg | Rörlig bro | Kaj, strand eller färjelägeOjämn väg, gupp | Farthinder Slirig körbana | Stenras | Stenskott | Övergångsställe | Gående | Barn | Cyklister och mopedförare på körbanan | Korsande skidspår | Korsande ridväg | Djur | Vägarbetare | Slut på sträcka med vägarbete | Trafiksignal | Lågt flygande flygplan | Farlig sidvind | Mötande trafik | Tunnel | Svag vägkant | VägkorsningVägkorsning där fordon på anslutande väg har väjningsplikt/ och i vissa fall stopplikt | Cirkulationsplats Långsamgående fordon | Fordon med förspänt dragdjur | Terrängskotertrafik | Kövarning | Järnvägskorsning med bommar | Järnvägskorsning utan bommarKorsning med spårväg | Avstånd till järnvägskorsning | Kryssmärke vid järnvägskorsning | Annan fara

Posted in Varningsmärken | Tagged , , | Leave a comment

Tecken av polisman med flera

P1. Tecken av polisman.

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.

En vägtransportsledare eskorterar tunga, breda och långa transporter. Han eller hon har rätt att ge samma anvisningar som en polisman och du är skyldig att fälja dem.

Under  gruppen Andra anordningar för anvisningar hittar du:

Stopp | Kör fram | Minska hastigheten | Kontroll | Förberedande upplysning om kontroll | Minska hastigheten | Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar | Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet


Posted in Tecken av polisman m.fl. | Tagged | Leave a comment

Andra anordningar

X. Andra anordningar för anvisningar.

Övriga vägmärken fungerar som komplement på vägarna. De visar t ex hider på vägar och kompletterar ibland även de normala vägmärkena.

Under  gruppen Andra anordningar för anvisningar hittar du:

Markeringspil | Markeringsskärm för hinder | Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm

Vid vägarbeten ( tillfälliga anvisningar)

Avfartsskärm | Gul ljuspil eller ljuspilar Särskild varningsanordning | Bom | Plankorsningsskärm | Cirkulationstrafik

Tecken av vakt.

Stopp | Kör fram | Kännetecken

Posted in Andra anordningar | Tagged , | Leave a comment

Vägmarkeringar

M. Vägmarkeringar.

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter. De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

M1. Mittlinje. Mittlinje utgörs av en streckad linje. Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. På landsväg ör linjens längd 3 m. Avståndet mellan linjerna är 9m.


M2. Kantlinje. Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Du får köra över en streckad kantlinje när du exempelvis underlättar en omkörning.


M3. Varningslinje. Denna linje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Den ersätter mittlinje och heldragen linje på vägar som är smalare än 7 meter. Den kan också finnas på bredare vägar inom tättbebyggt område. Varningslinjen är 9 m lång och avståndet mellan linjerna är 3 meter.


M4. Ledlinje. Den anger hur svängande trafik ska fortsätta genom korsningen. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.


M5. Cykelfältslinje. Den avskiljer cykelfält från andra körfält. Där det finns cykelfält är cyklister och mopedförare klass II skuldiga att följa markeringarna.


M6. Linje för fordon i linjetrafik med flera.
Denna vägmarkering anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M7. Reversibelt körfält. avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena eller andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


M8. Heldragen linje. Den förekommer normalt på körbanor med 2 körfält i vardera riktningen. Dubbel heldragen linje finns också på vägar med ett körfält i vardera riktningen, där förbudet behövs. Du får inte med något hjul köra till vänster om en dubbel heldragen linje.


M9. Spärrområde. Det betyder att det är förbjudet att köra in i området! Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen.


M10. Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje. Den anger att sikten framåt är begränsad.


M11. Varningslinje och heldragen linje. Denna vägmarkering innebär förvarning om heldragen linje eller särskild fara. Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M12. Mittlinje och varningslinje. Du får köra över linjerna om du har tillräcklig sikt och det kan ske utan fara. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns.


M13. Stopplinje. Den anger var du ska stanna enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.


M14. Väjningslinje. Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.


M15. Övergångsställe. Övergångsställe Markeras med vägmarkering eller vägmärke eller trafiksignaler.


M16. Cykelöverfart.


M17. Farthinder. Den markerar ett farthinder t.ex gupp eller grop.


M18. Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt. Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.


M19. Körfältspilar. Om körfältet är avgränsat av heldragna linjer måste du följa den eller de riktningar pilen anger.
I annan fall är pilen en upplysning om lämplig färdväg som du bör följa.


M20. Körfältsbyte. Markeringen anger också en varning, oavsett om du själv ska byta körfält eller vara beredd på att någon kör in i körfältet framför dig.


M21. Förbud mot att stanna och parkera. Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.


M22. Förbud mot att parkera. Den upplyser om förbud att parkera eller visar utsträckning av busshållplats.


M23. Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera. Den kan användas också tillsammans med linje M21 och M22.


M24. Uppställningsplats. Uppställningsplats markeras med brutna eller heldragna linjer. Du måste ha bilens hjul innanför markeringarna.


M25. Gång- och cykelpil. Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.


M26. Cykel. Den visar lämplig färdväg för cykel och moped klass II.


M27. Gående. Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.


M28. Buss. Används för att förtydliga anvisning.


M29. Hastighet. Den upplyser om högsta tillåtna hastighet.


M30. Vägnummer.


M31. Ändamålsplats. Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.


M32. Stopp. Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.


M33. Rörelsehindrad. Denna vägmarkering upplyser om uppställ-ningsplats endast för rörelsehindrade. Det krävs tillstånd.


M34. Information. Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.


Posted in Vägmarkeringar | Tagged , , , , , | 1 Comment

Trafiksignaler

Trafiksignaler.

Trafiksignaler sätts upp i korsningar med mycket trafik för att trafiken ska kunna flyta smidigare och säkrare.

Huvudsignalen förekommer alltid i alla tre färgerna. Det enda tillfälle du får bortse från trafiksignalens ljus är då polisman dirigerar trafiken i korsningen.

SIG1. Röd. Rött betyder alltid stopp! Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.


SIG2. Rött-gult. Rött och gult betyder att växling till grönt strax kommer att ske. Du får inte passera signalen förrän den slagit om till grönt. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.


SIG3. Grönt. Det betyder att får köra men var försiktig, det finns de som kör mot rött ljus! Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt. Observera att gående har rätt att fortsätta gå, om det var grönt för dem när de gick ut på körbanan.


SIG4. Gult. Det betyder att det är på väg att bli rött. Stanna! Du för dock fortsätta om du hunnit så långt att du inte kan stanna mjukt.


SIG5. Blinkande gult. Det är ett varningsljus därmed ska du köra särskilt försiktigt. Eftersom trafikregleringen i korsningen fungerar inte, gäller de anvisningar du får av vägmärken. Om väjningsplikt är uppsatt, ska du väja för korsande trafik. Om vägmärken saknas gäller högerregeln i korsningen.


Gåendesignaler.

Långsamt tickande= rött

Snabbt tickande= grönt

SIG6. Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens.Rött. Stopp! Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.
SIG7. Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens. Gå! Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.


Kollektivtrafiksignaler.

Kollektivtrafiksignaler gäller för fordon som kör i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. Dessa signaler visar alltid vitt ljus. De kan också förekomma som extrasignal till en fordonssignal.

SIG8. Rött.Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.


SIG9. Rött/gult. Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående.


SIG10. Grönt.


SIG11. Gult. Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.Körfältssignaler.

SIG12. Rött kryss. Körfältet får inte användas.


SIG13. Gul pil eller pilar. Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

SIG14. Grön pil. Kör i detta körfält.


Järnvägskorsningar.

Plankorsningar med järnväg och spårväg.

SIG15. Rött blinkande ljus. Stopp! Stanna och slå av motorn. Tänk på miljön. Du får inte köra förrän den röda signalen slocknat.

SIG16. Rött blinkande ljus. Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

SIG17. Rött fast ljus. Signalen anger att en väg är helt avstängd.

SIG18. Gult blinkande ljus. Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning.

Posted in Trafiksignaler | 1 Comment

Tilläggstavlor

T. Tilläggstavlor.

Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse. Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna har oftast samma färg som det vägmärke som det ska komplettera.

Under gruppen förbudsmärken hittar du :

Vägsträckans längd | Avstånd | Avstånd till stopplikt | Fri bredd | Totalvikt | Tidsangivelse | Särskilda bestämmelser för stannande och parkering | Symboltavla | Nedsatt syn | Nedsatt hörsel | Utsträckning | Riktning | Flervägsväjning | Flervägsstopp | Vägars fortsättning i  korsning | Avgift | Parkeringsskiva | Tillåten tid för parkering | Boende | Parkeringsbiljett | Uppställning av fordon | TextPosted in Tilläggstavlor | Tagged | Leave a comment

Symboler

I. Symboler.

Under ett vägmärke kan det dessutom finnas tilläggstavlor, som närmare anger märkets innebörd, giltighet eller utsträckning.

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Under gruppen anvisningsmärken hittar du :

Tung lastbil | Tung lastbil med tillkopplad släpvagn | Personbil | Personbil med tillkopplad släpkärra | Buss | Traktor och motorredskap klass II | Motorcykel | Cykel och moped klass II | Släpkärra | Gående | Rörelsehindrade | Färja | Personfärja

Posted in Symboler | Tagged | Leave a comment

Upplysningsmärke

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.

J2. Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.


J3. Livsfarlig ledning. Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.


Posted in Upplysningsmärken | Tagged | Leave a comment

Lokaliseringsmärken

F Lokaliseringsmärken.

Vägvisningen hjälper dig inte bara att hitta rätt, men ibland berättar den också något om vad slags väg eller färdmål du är på väg till. Lokaliseringsmärken brukar ha olika bakgrundsfärg beroende vägens formella status.  Gul för enskild väg, grön för motorväg eller motortrafikled, vit för mål inom tätorten, och blå i övriga fall. Det finns särskilda bruna märken för turistmål, samt mörkblå för cykelvägar.  Det finns också en särskild serie lokaliseringsmärken för serviceställen som post, restaurang, bensin m.m.

Under gruppen påbudsmärken hittar du :

Orienteringstavla | Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning | Tabellorienteringstavla | Avfartsorienteringstavla | Vägvisare | Tabellvägvisare | Avfartsvisare | Körfältsvägvisare | Samlingsmärke för vägvisning | Platsmärke | Vägnamn | Vattendrag | Avståndstavla | Vägnummer | Omledning | Ökning av antal körfält | Minskning av antal körfält | Körfältsindelning på sträcka | Väganslutning med accelarationsfält | Väganslutning med separat körfält | Körfältsindelning före korsning | Riksmärke | Orienteringstavla för omledningsväg | Färdriktning vid omledning | Körfält upphör | Körfält avstängt | Trafikplats nummer | Parkeringshus | Infartsparkering | Lokal slinga | Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp | Farlgt gods | Räddningsplats


Posted in Lokaliseringsmärken | Tagged | Leave a comment

Anvisningsmärken

E. Anvisningsmärken.

Anvisningsmärken ska upplysa trafikanterna om olika funktioner på vägarna. Skyltarna kan också informera om regler som man måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges. Anvisningsmärken kan ofta ha olika färger. Färgerna kan variera betydligt mellan olika europeiska länder. Symbolerna går ändå efter europeisk standard och är i princip lika i hela Europa.

Under gruppen anvisningsmärken hittar du :

Motorväg | Motorväg upphör | Motortrafikled | Motortrafikled upphör | Tättbebyggt område | Tättbebyggt område upphör | Gågata | Gågata upphör | Gångfartsområde | Gångfartsområde upphör | Rekommenderad lägre hastighet | Rekommenderad lägre hastighet upphör | Rekommenderad högsta hastighet | Rekommenderad högsta hastighet upphör | Sammanvävning | Enkelriktad trafik | Återvändsväg | Mötesplats | Parkering | Områdesmärke | Slut på område | Busshållplats | Taxi | Automatisk trafikövervakning | Betalväg | Tunnel | Nöduppställningsplats | Nödutgång | Utrymningsväg


Posted in Anvisningsmärken | Tagged | 1 Comment

Påbudsmärken

D. Påbudsmärken.

Påbudsmärken talar om vad du måste göra. Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken är runda med en tunn vit kant och blå bakgrund. Mitt i märket sitter alltid en symbol som visar vad påbudet handlar om. Oftast är det en pil, som visar vilken väg man ska köra.

De börjar, precis som förbudsmärken, att gälla vid märket och gäller sedan fram till nästa korsning. Påbudet kan också avslutas med ett slutmärke eller tilläggstavla.

Under gruppen påbudsmärken hittar du :

Påbjuden körriktning | Påbjuden körbana | Cirkulationsplats | Påbjuden cykelbana | Påbjuden gångbana | Påbjuden gång- och cykelbana | Påbjudna gång-och cykelbanor | Påbjuden ridväg | Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp | Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m fl | Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led|Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods


Posted in Påbudsmärken | Tagged | Leave a comment

Förbudsmärken

C. Förbudsmärken.
Som namnet antyder anger de förbud mot något, till exempel förbud mot att parkera fordon.
Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. Förbudsområdet kan också avslutas med ett slutmärke eller tilllägstavla.
När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.

Förbudsmärken är skall vara runda med en bred röd kant och vit eller gul bakgrund. Mitt i märket sitter en symbol som visar vad förbudet gäller. Undantag är förbud mot att stanna eller parkera som ska ha blå bakgrund. Många av dem har ett rött streck snett tvärs över märket.

Under gruppen förbudsmärken hittar du :

Förbud mot infart med fordon | Förbud mot trafik med fordon | Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II | Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul | Förbud mot trafik med motorcykel och moped | Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn | Förbud mot trafik med tyng lastbil | Förbud  mot trafik med traktor och motorredskap klass II | Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods | Förbud mot trafik med cykel och moped klass II | Förbud mot trafik med moped klass II | Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjurFörbud  mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp | Förbud mot ridning | Förbud mot gångtrafik | Begränsad fordonsbredd | Begränsad fordonshöjd Begränsad fordonslängd | Minsta avstånd | Begränsad bruttovikt på fordon | Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg | Bärighetsklass | Begränsat axeltryck | Begränsat boggitryck | Förbud mot sväng i korsningän | Förbud mot U-sväng | Omkörnings förbjuden | Slut på förbud mot omkörning | Förbud mot omkörning med tung lastbil | Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil Hastighetsbegränsning | Tillfällig hastighetsbegränsning upphör | Stopp vid tull | Stopp för givet ändamålFörbud mot att parkera fordonFörbud mot att parkera fordon på dag med udda datum | Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum | Datumparkering | Förbud mot att stanna och parkera fordon | Ändamålsplats | Slut på ändamålsplats | Vändplats | Slut på vändplats | Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck moped klass II

Posted in Förbudsmärken | Tagged , , | Leave a comment

Väjningspliktsmärken

B. Väjningspliktsmärken.

Ett väjningspliktsmärke upplyser att någon förare har stopp- eller väjningsplikt. Väjningspliktsmärken har varierande form och utseende.

Dessa märken talar också (i vissa länder, men inte i Sverige) om för trafikanterna vilka som har förkörsrätt. Märkena har varierande form och utseende och anger att du tydligt ska visa att du lämnar företräde och/eller vid behov stanna.

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du:

Väjningsplikt | Stopplikt | Övergångsställe | Huvudled | Huvudled upphör | Väjningsplikt mot mötande trafik | Mötande trafik har väjningsplikt


Posted in Väjningspliktsmärken | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Tunnelkategori

Denna tavla används under märket C9 (förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods). Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.

Klockslag kan anges på tavlan, detta enligt föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse.

T23 TunnelkategoriT23. Tunnelkategori

Posted in Tilläggstavlor | Leave a comment

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Derta vägmärken anger påbjuden körriktning för sådan trafik som bär last som omfattas av kravet på märkning med orangefärgad skylt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

 

 

 

 

D12. Bokstaven  anger att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

 

Posted in Påbudsmärken | Tagged | Leave a comment

Vägmärken gratis körkortstest

Mera om körkort och alla körkortsfrågor hos körkort.se
Posted in Gratis körkortstest | 1 Comment

Laddplats

S 14. Laddplats

Symbolen anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

Posted in Symboler | Tagged , | Leave a comment

Nytt vägmärke: laddplats för elfordon

En nyhet!

Den 15 februari introduceras ett nytt vägmärke i Sverige. Den visar var bilägare kan ladda sin elbil.

Laddplats (S14). Märket ”anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.


På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk
energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon får
inte stannas annat än för på- eller avstigning.

Läs mera om det nya vägmärket på Aftonbladet


Posted in Nya vägmärke | Tagged | Leave a comment

Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet skall köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

P11. Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet.

Posted in Tecken av polisman m.fl. | Leave a comment

Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar

Tecknet kan anges också med stoppspade.

P10. Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar.

Posted in Tecken av polisman m.fl. | Leave a comment

Minska hastigheten

Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

P8. Minska hastigheten.


P9. Minska hastigheten.


Posted in Tecken av polisman m.fl. | Tagged | Leave a comment

Förberedande upplysning om kontroll

Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning om kontroll. Det angivna avståndet är anpassat till förhållandena på platsen.

P7. Förberedande upplysning om kontroll.

Posted in Tecken av polisman m.fl. | Tagged | 1 Comment